Ogólne warunki handlowe

§ 1) Ochrona danych

Panorama Languages (zwana dalej Panoramą) zobowiązuje się do poufnego traktowania wszelkich przekazanych jej danych i informacji oraz do ochrony według najlepszej wiedzy i umiejętności wszelkich materiałów udostępnionych jej przez Klientów w ramach stosunków handlowych. Nasi współpracownicy pracujący dla nas na zasadzie freelancerów zobowiązani są do zachowania dyskrecji. Panorama zapisuje Państwa dane wyłącznie w celu realizacji zleceń, wystawiania rachunków i wymiany informacji z Państwem. Poprzez użytkowanie naszej strony internetowej zgadzają się Państwo na gromadzenie tych danych w naszej bazie danych. Informujemy uprzejmie, że uprawianie interesów i działalności gospodarczej przy użyciu mediów elektronicznych niesie za sobą ryzyko dostępu do danych osobom nieupoważnionym, za co Panorama nie może ponosić odpowiedzialności.


§ 2) Procedura udzielania zlecenia

Specjalizacja działalności Panoramy preferuje udzielanie zleceń tłumaczeniowych, lektoratu lub planów drogą internetową (online) poprzez albo wysłania załącznika tekstowego drogą elektroniczną, albo poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego. Zleceniodawca zobowiązany jest bez wezwania udzielić wszelkich informacji dodatkowych pomagających w realizacji zlecenia (wyjaśnienia, rysunki, glosariusze, szablony). Błędy, opóźnienia lub wady jakościowe spowodowane nieuwzględnieniem powyższych wymogów lub spowodowane błędnymi danymi obciążają Zleceniodawcę.


§ 3) Realizacja zlecenia

O ile jest to konieczne dla prawidłowej realizacji zlecenia, Panorama Languages jest uprawniona do skorzystania z usług osób lub firm trzecich. Generalnie, stosunki handlowe mają jednak miejsce jedynie między Zleceniodawcą i nami, co wyklucza jakikolwiek kontakty bez naszej zgody między Klientem i osobą lub firmą trzecią. Trzeba jednak również zaznaczyć, że zasadniczo wszelkie prace w ramach realizacji zlecenia wykonywane są przez naszych pracowników.
§ 3b.) O ile nie uzgodniono inaczej, po zakończeniu realizacji zlecenia, Panorama ma prawo wpisać Zleceniodawcę na swą listę referencyjną. Włączyć w to należy również znak firmowy, który służyć będzie jedynie do zobrazowania i prezentacji Zleceniodawcy.


§4) Dostawa

Dostawa uważana jest za zrealizowaną, jeśli tylko dana praca zlecona została wysłana do Klienta. Podane terminy dostawy są terminami przybliżonymi i należy je postrzegać jako przewidywane, które podawane są przez Panoramę według najlepszej wiedzy i woli. Za ewentualne dodatkowe wydatki poniesione przez Zleceniodawcę, a wynikające z niedotrzymania podanych terminów nie ponosimy odpowiedzialności.

Za sprawdzenie kompletności przekazanych danych odpowiedzialny jest Zleceniodawca. Będzie on proszony o pisemne potwierdzenie otrzymania stosownych materiałów. Wysyłka wykonanych prac następuje na ryzyko Klienta. Za błędne, niekompletne lub powodujące uszkodzenie przetransmitowanie dostarczanych materiałów lub za ich utratę (np.) w wyniku transmisji elektronicznej, nie ponosimy odpowiedzialności.


§5) Zatrzymanie prawa własności i warunki płatności

Dostarczone tłumaczenia lub inne prace zlecone do chwili uregulowania płatności pozostają własnością Panoramy. Do chwili całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń ze strony Zleceniodawcy, prawa autorskie na poszczególne prace pozostają naszą własnością i prawo do użytkowania nie przysługują; powielanie w jakikolwiek sposób dostarczonych materiałów wymaga uiszczenia opłat licencyjnych.

Na całkowitą zapłatę sum wynikających z rachunku udziela się terminu 10 dni od daty wystawienia rachunku; wyjątkiem jest sytuacja, gdy realizowane jest pierwsze zlecenie w przypadku którego pobierana jest przedpłata. Niedotrzymanie terminu płatności powoduje wystawienie noty odsetkowej według odsetek bankowych oraz kosztów inkaso po tym, gdy Panorama wyśle mailem, faksem lub pocztą pierwszy monit płatniczy. Korekty i poprawki nie powodują przesunięcia terminu płatności.

Wszystkie ceny są cenami netto w Euro. Wszystkie oferty i ceny są swobodne i podlegają zmianie w zależności od okoliczności.


§ 6) Zakres obowiązywania

Podane Ogólne Warunki Handlowe (OWH) odnoszą się do całego zakresu działalności Panoramy z główną siedzibą w Szwajcarii, CH-9100 Herisau, Cilanderstrasse 3. Poprzez udzielenie zlecenia lub inne relacje biznesowe Klient uznaje za obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe dostępne na stronie internetowej i potwierdza ich obowiązywanie na cały okres trwania realizacji zlecenia. Przyszłe relacje biznesowe są zatem w to ujęte. Warunki handlowe Zleceniodawcy są dla Panoramy o tyle wiążące, o ile zostały przez nią wyraźnie uznane.

Dalej idące uzgodnienia z naszymi Klientami, które odbiegają od OWH są dla nas wiążące, o ile zostały prawomocnie podpisane przez obie strony. Wszystkie inne regulacje pozostają dalej w mocy.

Stosunki umowne i dalsze relacje biznesowe między Panoramą i jej Klientami podlegają wyłącznie prawu dla firm mających swą siedzibę w Szwajcarii, przy wykluczeniu międzynarodowego prawa handlowego. W przypadku spraw spornych właściwym sądem jest dla bu stron sąd dla Harisau, Szwajcaria.


§7) Skuteczność

W przypadku wystąpienia początkowej lub późniejszej nieskuteczności jednego lub wielu postanowień OWH, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc. Do osiągnięcia przewidzianego celu w sensie ekonomicznym i prawnym uznaje się za wiążące najbliższe obowiązujące prawo.


§8) Odpowiedzialność

O ile nie zostały podjęte żadne bliżej określone ustalenia odnośnie specyficznych wymagań danego tłumaczenia lub innej pracy, Zleceniobiorca ma obowiązek wykonywać dane tłumaczenie lub inną pracę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i sumieniem, poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym, kompletnie oraz z zachowaniem sensu, w celu przekazania informacji. Zleceniodawcy przysługuje prawo pisemnego sprzeciwu w ciągu 10 dni roboczych (data wpłynięcia u nas). Jeżeli z możliwości tej nie zostanie poczyniony użytek lub wskazany termin zostanie przekroczony, wówczas tłumaczenie uznaje się za przyjęte lub też wynik jakiejkolwiek innej zleconej pracy uznaje się za zaakceptowany. W takim przypadku Zleceniodawca rezygnuje ze wszystkich roszczeń, jakie mogłyby mu przysługiwać w przypadku wady. Jeżeli jednak zostanie zareklamowana obiektywnie możliwa do rozpoznania i poważna wada, co zostanie udowodnione, wówczas musi być ona możliwie jak najdokładniej opisana, by dać Zleceniodawcy możliwość jej poprawienia. W przypadku korekty zleceń ekspresowych (ponad 10 stron normatywnych/ 250 linijek/ lub 2500 słów na dzień roboczy), Zleceniodawca musi zapewnić stosowny termin w celu poprawy. Jeżeli dana korekta okaże się bezskuteczna, co zostanie udowodnione, wówczas istnieje możliwość drugiej i trzeciej przeróbki. Jeśli próby te obiektywnie nie powiodą się, wówczas Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zmniejszenia kwoty faktury lub zmiany. Roszczenia odszkodowawcze z powodu niewykonania są wykluczone. Odpowiedzialność jest w każdym przypadku ograniczona do występującej w charakterystyczny sposób, możliwej do przewidzenia szkody i ogranicza się do wysokości kwoty objętości zlecenia tłumaczenia lub danej innej pracy. Odpowiadamy tylko w przypadku działania z premedytacją i rażącego niedbalstwa.

Panorama nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach ani za inne specyficzne wady, powstałe wskutek niekompletnych, niewłaściwych lub nieczytelnych danych Zleceniodawcy. Wlicza się tu wady występujące wskutek nieprawidłowego (np.) elektronicznego przekazywania danych lub zmiany formatu dokumentów. Ważne określenie celu zastosowania dla zlecenia tłumaczenia (cele reklamowe, druk, publikacja itp.) nie implikuje żadnej odpowiedzialności za ewentualny brak przydatności tłumaczenia lub ewentualne zaszkodzenie opinii danego przedsiębiorstwa. Jeżeli Panorama zostanie z powodu tłumaczenia pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego, wówczas Zleceniodawca zwolni nas z odpowiedzialności w pełnym zakresie.


§ 9) Rezygnacja, wypowiedzenie, odstąpienie, opóźnienie dostawy, niemożność

Odstąpienie od umowy do chwili przygotowania tłumaczenia lub innego zlecenia ze strony Zleceniodawcy jest możliwe tylko za pisemnym podaniem ważnych przyczyn. Za utracony zysk przysługuje Panoramie odszkodowanie w wysokości pełnej wartości zlecenia.

Wycofanie się z umowy przez Zleceniodawcę w przypadku opóźnienia wykonania usługi lub niemożności ze strony Panoramy jest możliwe tylko wtedy, gdy trzykrotna możliwość poprawy przez Zleceniobiorcę nie powiodła się, co zostanie udowodnione, oraz gdy wykluczone jest obniżenie ceny, jak również w przypadku niestosownego opóźnienia dostawy, po upływie pisemnie osadzonego w czasie, stosownego przedłużonego przez Zleceniodawcę terminu.

Odstąpienie praw wynikających z umowy przez Zleceniodawcę wymaga naszej pisemnej zgody.


§ 10) Siła wyższa i inne czynniki zakłócające

Za szkody spowodowane niezawinionymi zakłóceniami działania firmy oraz w wyniku siły wyższej, jak zjawiska pogodowe, błędy elektronicznej transmisji danych, uszkodzenie danych przez wirusy lub filtry spamu, błędy sieciowe lub błędy serwerów a także inne przeszkody, za które nie odpowiadamy, Panorama nie przejmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności. We wskazanych przypadkach, jak również w możliwej sytuacji wyjątkowej lub w sytuacji częściowego ograniczenia lub zawieszenia działalności naszej firmy, przysługuje nam prawo do całkowitego lub częściowego odstępowania od zawartych umów.


§ 11) Translated versions of Terms an conditions

W przypadku wystąpienia różnic wynikających z tłumaczenia OWH, wiążąca jest wersja niemiecka.